Środki działania

Środki działania Stowarzyszenia „CZYSTA WODA”

  1. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie oczyszczania wody pitnej wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
  2. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie poprawy jakości wody wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz innych jednostek organizacji społecznych lub charytatywnych.
  3. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji zagadnień czystej wody i sposobów jej otrzymywania oraz organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie.
  4. Współpraca ze szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży proekologicznych zachowań i postaw oraz wiedzy o zagrożeniach ze strony wody przeznaczonej do celów spożywczych.
  5. Propagowanie celów stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych – własnej i sympatyków.